Nissanmaniaku! Prosimy o nieblokowanie reklam!    

Utrzymujemy nasze forum z małych reklam pojawiających się między postami.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam na naszym forum.


Dziękujemy!

Miałeś wypadek - przeczytaj

Składki, likwidacja szkód, porównania ofert, wzory umów i innych formularzy ubezpieczeniowych

Moderator: Misiek

Awatar użytkownika
jarkk
fanatyk nissana
Posty: 289
Rejestracja: 2009-11-30, 10:27
Lokalizacja: Nowy Sącz

Miałeś wypadek - przeczytaj

Post autor: jarkk » 2009-11-30, 11:24

Witam zainteresowanych.
Powstaje coraz więcej pytań a te rodzą kolejne problemy, co zrobić gdy chwila nieuwagi na drodze zakończy się .. BUM ! Postanowiłem wstawić na forum tekst poradnika który ukazał się w tygodniku MOTOR nr 7/2009.


Kolizja wcale nie musi oznaczać wypełniania sterty dokumentów czy biegania od ubezpieczyciela do warsztatu samochodowego i z powrotem. Pod warunkiem jednak, że jeszcze przed zdarzeniem kierowca dowie się, jak postępować w przypadku szkody. Jest to na tyle ważne, że nawet drobna stłuczka wywyłouje stres, który utrudnia racjonalne myślenie. Wystarczy popatrzeć, jak tuz po kolizji, której nikt nie ucierpiał, kierowcy czekają na przyjazd policji bądź dyskutują, kto zawinił, zamiast zjechać na pobocze.
Kolejny dość często popełniany błąd polega na tym, że kierowcy źle wypełniają oświadczenia. W tekście dokumentu brakuje danych pojazdu bądź kierowcy albo zawiera on nieprawidłowy opis i miejsce zdarzenia. Jeśli takie oświadczenie trafi do ubezpieczyciela, ten nie wypłaci odszkodowania. Wszystkie dane muszą być uzupełnione i poprawione, a ich zdobycie może być trudne, jeżeli poszkodowany nie będzie mógł skontaktować się ze sprawcą.
Natomiast dobrze wypełnione oświadczenie to gwarancja szybkiego bezstresowego załatwienia sprawy.


1. USUNIĘCIE ROZBITYCH AUT Z DROGI
- po kolizji należy sprawdzić, czy nikt nie został ranny (uwaga- wysiadając, należy wyjąć kluczyki, ponieważ stłuczka mogła zostać celowo zaaranżowana przez złodzieja, który wskoczy do pojazdu i odjedzie),
- jeśli okaże się, że uszkodzone zostały jedynie pojazdy, należy jak najszybciej usunąć je z drogi, aby nie utrudniać ruchu. Na ulicach miast widuje się często pojazdy stojące na środku drogi z lekko zarysowanym lakierem. Po pierwsze, jest to niezgodne z prawem ( grozi za to 150 zł mandatu), a po drugie, jest niebezpieczne, ponieważ na rozbite pojazdy może najechać inne auto,
- jeśli nie uda się zjechać autami na pobocze (są mocno rozbite), należy zabezpieczyć miejsce kolizji: włączając światła awaryjne oraz ustawić trójkąt ostrzegawczy ( na obszarze zabudowanym tuż za pojazdem, poza terenem zabudowanym 30-50m, a na autostradzie 100m).

2. POROZUMIENIE I SPISANIE DANYCH

Osoby biorące udział w kolizji mogą sprawę załatwić bez wzywania policji, jeśli:
- wspólnie uznają, ze okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, a następnie sprawca napisze poszkodowanemu oświadczenie * (warto odpowiedni blankiet wozić w samochodzie),
- dopilnują, by w oświadczeniu znalazły się:
- dokładny opis miejsca zdarzenia ( np. ulica i nr domu, skrzyżowanie),
- dane identyfikujące auta ( tzn. numery rejestracyjne),
- dokładne dane kierowcy ( tzn. imię, nazwisko, adres, PESEL, kategoria prawa jazdy ),
- data, numer i organ wydający prawo jazdy,
- numer polisy i nazwę ubezpieczyciela,
- oraz opis uszkodzeń samochodu,
- jednoznacznie wskażą w oświadczeniu, kto ponosi winę za zdarzenie,
- dołączą szkic sytuacyjny, zaznaczając na nim pasy ruchu, znaki drogowe, ustawienie pojazdów przed i po kolizji ( uwaga - niedokładny szkic może zostać wykorzystany przez ubezpieczyciela jako dowód stwierdzający, że „sprawca” jednak nie jest winny),
- o zdarzeniu natychmiast zawiadomią telefonicznie ubezpieczyciela ( wymagają tego niektóre firmy),
- sporządzą zdjęcia z miejsca kolizji oraz spiszą dane świadków ( pomoże to w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem).

3. WEZWANIE POLICJI W RAZIE SPORU.
- jeśli zmotoryzowani nie mogą dojść do porozumienia, kto zawinił, sprawca nie ma polisy OC lub jest pijany, należy wezwać policję,
- funkcjonariusze ustalą winnego zdarzenia i mają obowiązek ukarać go mandatem. Uwaga ! Rozstrzygnięcie policji nie jest wiążące dla ubezpieczyciela. To tylko kolejny dowód w sprawie,
- funkcjonariusze sporządzą notatkę służbową, w której znajdą się wszystkie dane kierujących, biorących udział w kolizji. Na prośbę poszkodowanego powinni mu przekazać dane sprawcy,
- jeżeli sprawca nie zgadza się z oceną policjantów, ci muszą skierować wniosek rozstrzygnięcie sporu do Sądu Grodzkiego.

4. Z DOKUMENTAMI DO UBEZPIECZYCIELA.
Z oświadczeniem o winie (ewentualnie danymi sprawcy), kierujący powinien udać się do firmy, w której jest ubezpieczony sprawca. Poszkodowany wybiera, do którego oddziału się zgłosi.
- w przypadku OC poszkodowany ma na to teoretycznie 3 lata. Nie należy jednak zwlekać ze zgłoszeniem szkody,
- jeśli sprawca nie miał polisy OC, poszkodowany może zgłosić się do jakiegokolwiek oddziału firmy prowadzącej likwidację szkód z OC, najlepiej jednak zgłosić się do własnego ubezpieczyciela. Ten ma obowiązek zając się sprawą. Odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ten następnie wystąpi do sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania oraz dodatkowo nałożymy karę za brak ubezpieczenia,
- jeżeli sprawca jest osobą poruszającą się autem zarejestrowanym za granicą, o wypłatę odszkodowania należy zwrócić się do przedstawiciela jego ubezpieczyciela w Polsce. Można go ustalić w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub na stronie internetowej (www.pbuk.com.pl) . Jeśli okaże się, że takiego przedstawiciela nie ma lub nie wiadomo, gdzie jest ubezpieczony sprawca, należy zgłosić się do PZU lub Warty,
- w przypadku uszkodzeń samochodu sprawcy, nie może on liczyć na wypłatę odszkodowania z OC, dostanie pieniądze jedynie, jeśli ma wykupione AC.

5. OCZEKIWANIE NA WYCENĘ
Do czasu zgłoszenia szkody i obejrzenia auta przez rzeczoznawcę nie można go naprawiać. Jeśli kierowca rozpocznie naprawę, trudno będzie udowodnić, które elementy zostały uszkodzone i ile w związku z tym należy się odszkodowania,
- w przypadku OC ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania. Może ten termin przedłużyć o kolejne 60 dni, jeśli sprawa jest trudna i trzeba dokładnie sprawdzić, jak doszło do kolizji ( firmy asekuracyjne często korzystają z tego drugiego rozwiązania),
- w przypadku Ac ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłacenie pieniędzy.

6. NAPRAWA SAMOCHODU
- dopiero po przyznaniu odszkodowania można naprawiać auto. Jeśli podczas przywracania pojazdu do stanu sprzed stłuczki okaże się, że koszt przekracza przyznaną rekompensatę, właściciel powinien zgłosić się do ubezpieczyciela o ponowną wycenę i podwyższenie odszkodowania. Podstawą do tego powinny być faktury za wykonaną naprawę,
- jeśli auto jest mocno rozbite, a koszt naprawy przewyższa 100% wartości pojazdu przed zdarzeniem w przypadku OC lub 60-80% w przypadku AC, ubezpieczyciel może uznać to za szkodę całkowitą. Wtedy wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wartość wraku,
- jeśli zmotoryzowany nie zdecyduje się na naprawę auta, ubezpieczyciel może wrak wykupić lub pomóc w jego sprzedaży.

ZA CO PŁACĄ:
Poszkodowany może domagać się odszkodowania z OC sprawcy również za :
- szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
- uszkodzenia powstałe przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego,
- szkody związane bezpośrednio z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
- szkody, które spowodował pojazd sprawcy podczas zatrzymania, postoju lub garażowania,
- badania techniczne po naprawie samochodu ( jeśli został zabrany dowód rejestracyjny),
- holowanie uszkodzonego auta.

KIEDY POSZKODOWANY PŁACI SAM:
Poszkodowany nie dostanie odszkodowania (może wystąpić jednak z pozwem cywilnym) z polisy sprawcy za:
-zniszczone przedmioty w aucie poszkodowanego : gotówka, biżuteria, papiery wartościowe itp.,
- bezpośrednio związane z kolizją lub wypadkiem zanieczyszczenia lub skażenia terenu należącego do poszkodowanego,
- uszkodzenia auta, jeśli w zdarzeniu brały udział dwa pojazdy tego samego właściciela lub współwłaściciela, a on był poszkodowany.
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale następnie wystąpi o zwrot pieniędzy do właściciela polisy OC, kiedy ten:
- wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych,
- wszedł posiadanie pojazdu w skutek popełnienia przestępstwa, np. kradzieży,
- zbiegł z miejsca zdarzenia,
- nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.

NIEWINNY, ALE ZAPŁACI ZE SWOJEJ POLISY:
Kiedy poszkodowany brał udział w kolizji z autem, które nie miało ubezpieczenia OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak nie zawsze tak jest. Czasem ubezpieczony musi uruchomić swoją polisę. Dzieje się tak, jeśli poszkodowany miał wykupioną polisę AC – to właśnie z niej dostanie pieniądze na naprawę samochodu. Na UFG ciąży jednak obowiązek wyrównania strat, których zmotoryzowany nie poniósłby, korzystając z polisy OC sprawcy.
Jakie to straty ?
- utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę,
- opłata za uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie,
- w polisach AC często znajduje się zapis o udziale własnym. Czyli ubezpieczyciel zapłaci np. 70% za naprawę lub ma prawo zwrócić gotówkę jedynie za zamienniki, a nie cześci oryginalne. W tym przypadku UFG odda resztę pieniędzy, aby pokryć 100% kosztów naprawy lub dopłaci do oryginalnych części.

Tekst: Sebastian Sulowski. MOTOR nr7/2009

Awatar użytkownika
Szymeq
fanatyk nissana
Posty: 3065
Rejestracja: 2009-11-29, 19:47
Lokalizacja: Wawa Zachód
Kontakt:

Post autor: Szymeq » 2009-12-01, 15:04

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest znormalizowanym drukiem międzynarodowym, opracowanym przez Europejski Komitet Ubezpieczeń (C.E.A.). Wypełnienie druku przez uczestników wypadku ułatwia zebranie niezbędnych danych, które są pomocne przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.
Wypełniony przez uczestników wypadku druk nie przesądza o odpowiedzialności cywilnej, jednakże stanowi podstawę ustalenia okoliczności wypadku.
Sposób wypełnienia druku:
1. Należy starannie wypełnić wszystkie rubryki.
2. Należy podać dokładne dane świadków, w szczególności jeśli występują rozbieżności dotyczące okoliczności
wypadku.
3. Druk powinien być podpisany przez obie strony zdarzenia. Należy wykorzystać jeden formularz druku
wraz z kopią. Każdy z uczestników powinien otrzymać jeden egzemplarz druku.
4. Po podpisaniu druku przez obydwu uczestników nie należy niczego zmieniać ani dopisywać.
Jeżeli drugi uczestnik wypadku dysponuje także wspólnym oświadczeniem o zdarzeniu drogowym, opatrzonym klauzulą zgodności ze wzorem uznanym przez Europejski Komitet Ubezpieczeń (C.E.A.), a druk jest sporządzony w innym języku, można uznać, że formularz ten jest identyczny z drukiem posiadanym przez Państwa (układ i numeracja poszczególnych rubryk jest taka sama).
Jeżeli okoliczności zdarzenia drogowego wskazują, że jesteście Państwo jego sprawcą - prosimy przesłać do TU Allianz Polska S.A. wypełniony egzemplarz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Drugiego uczestnika należy poinformować o możliwości dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych od TU Allianz Polska S.A.
Jeżeli sprawcą wypadku jest drugi uczestnik, to prosimy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie danych sprawcy i danych jego ubezpieczyciela (nazwa towarzystwa, numer polisy ubezpieczeniowej).
Uwaga:
W razie doznania obrażeń przez osoby uczestniczące w zdarzeniu drogowym należy niezwłocznie wezwać pogotowie oraz policję.
Nie należy podpisywać jakichkolwiek innych dokumentów sporządzonych w niezrozumiałym dla siebie języku, przekazanych przez drugiego uczestnika wypadku
źródło: TU Allianz

Awatar użytkownika
Misiek
fanatyk nissana
Posty: 1360
Rejestracja: 2009-12-07, 23:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Misiek » 2009-12-09, 00:53

Ad pkt. 2 posta Jarkk'a:
Mimo spisanego oświadczenia sprawca musi zostać powiadomiony o zgłoszeniu roszczenia z jego OC i musi potwierdzić okoliczności wypadku- UWAŻAJCIE, jeżeli sprawca wzbudza Wasze podejrzenia wezwijcie policję i oszczędźcie sobie zachodu w sądach.
Co do powiadomienia ubezpieczyciela w dniu szkody to w przypadku OC wszystko reguluje "ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu. Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych" a nie TU także nie dajcie się zwieść :-)
169 KM/ 183 Nm i rośnie: http://tinyurl.com/omxvb66
z klubem Nissana od grudnia 2005

Awatar użytkownika
merid
fanatyk nissana
Posty: 1281
Rejestracja: 2009-12-06, 18:55
Lokalizacja: Katowice

Post autor: merid » 2009-12-09, 00:58

jezeli spiszesz oświadczenie na ktorym sie podpisze plus do tego papier ze sie do tego przyznaje ze to on to nie bedziesz miał problemów. Szkoda że ja się dowiedziałem tego od policjantów jak oddawałem sprawe do sądu :evil:
blabla przyjedź na najbliższy spot comiesięczny o 19:00. Info w naszym TEMACIE
Posiadam części do N14.

Awatar użytkownika
EnDrIu
fanatyk nissana
Posty: 780
Rejestracja: 2009-12-08, 22:08
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: EnDrIu » 2009-12-09, 16:47

merid pisze:jezeli spiszesz oświadczenie na ktorym sie podpisze plus do tego papier ze sie do tego przyznaje ze to on to nie bedziesz miał problemów. Szkoda że ja się dowiedziałem tego od policjantów jak oddawałem sprawe do sądu :evil:
Nie do końca...zawsze moze powiedziec, ze został zastraszony lub był w szoku i jednak nie przyznaje sie do winy. Zawsze lepiej zadzwonić i poczekać na policję, jak przyjadą i przy nich sprawca się przyznaje zawsze masz prawo żądać sporządzenia notatki. Sprawca dostanie mandat, ale Ty masz spokój i nie będziesz się ciągać po sądach.

Awatar użytkownika
Ziutek
nowy na forum
Posty: 29
Rejestracja: 2009-12-09, 19:08
Lokalizacja: Kozi Gród

Post autor: Ziutek » 2009-12-09, 19:34

EnDrIu, święte słowa. Jeżeli sprawca wzbudza nasze obawy najlepiej wezwać Policję. Można też "wziąć go za rękę" i zaprowadzić do TU żeby przy zgłoszeniu potwierdził okoliczności.
Nowa strefa, stara szata :-)

Awatar użytkownika
merid
fanatyk nissana
Posty: 1281
Rejestracja: 2009-12-06, 18:55
Lokalizacja: Katowice

Post autor: merid » 2009-12-10, 13:52

teraz na pewno zadzwonie na policje gorzej jak sprawca ucieknie lub ty jestes sprawca i dzwoni ktos po policje min 400zł i 4 punkty
blabla przyjedź na najbliższy spot comiesięczny o 19:00. Info w naszym TEMACIE
Posiadam części do N14.

Awatar użytkownika
Ziutek
nowy na forum
Posty: 29
Rejestracja: 2009-12-09, 19:08
Lokalizacja: Kozi Gród

Post autor: Ziutek » 2009-12-10, 19:22

Jak sprawca ucieka to niestety bida chyba że znajdziesz świadka, będzie w pobliżu monitoring albo sprawcę ruszy sumienie (pobożne życzenie). A w drugą stronę to niestety nie ma rady, jeżeli się nawet przyznasz a poszkodowany będzie wzywał policję to ma do tego pełne prawo. W takiej chwili trzeba wysilić swoje szare komórki i przekonać poszkodowanego do potwierdzenia okolicznoości. Dla otuchy powiem wam, że policja nie ma za bardzo ochoty jeździć do zdarzeń w których sprawca przyznaje się do winy i nie było szkód na osobach - przynajmniej w miastach.
Nowa strefa, stara szata :-)

Awatar użytkownika
Misiek
fanatyk nissana
Posty: 1360
Rejestracja: 2009-12-07, 23:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Misiek » 2009-12-10, 21:51

nawet jak już podjadą często namiawiają zeby się dogadać, za dużo raportów muszą pisać
169 KM/ 183 Nm i rośnie: http://tinyurl.com/omxvb66
z klubem Nissana od grudnia 2005

lipass
nowy na forum
Posty: 28
Rejestracja: 2009-12-09, 15:57
Lokalizacja: WK

Post autor: lipass » 2009-12-11, 19:46

zaczerpnięte z innego forum - może się przyda:
"Podwyższenie kosztor. Napr.auta i odszkodowanie sz.osobowej
Drodzy forumowicze!

Jestem prawnikiem zajmującym się między innymi walką z wszelakiej maści ubezpieczalniami. Pracuje w kancelarii prawnej „MEDITOR” - www.meditor.net.pl. Swoją drogą dzięki ubezpieczalniom mamy sporo pracy. Ale do rzeczy. Ubezpieczalnie na polskim rynku robią, co chcą:
- zaniżają wysokość naprawy auta,
- wartość auta przy szkodach całkowitych
- wysokość odszkodowania za uszkodzenie ciała i rozstaj zdrowia
- nie refundują kosztów leczenia
- nie zwracają utraty dochodów w związkuz wypadkim

Z badań wynika, że co tylko jedna osoba na 10 odwołuje się od decyzji ubezpieczalni, a 1/20 skutecznie walczy o swoje prawa. Pewnie niewielu z Was wie, że oprócz odszkodowania związanego z kosztami naprawy auta należy sie Wam również odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu jak i odszkodowanie za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, zadośćuczynienie za doznane cierpienie.
Stworzyłem poradnik, który mam nadzieje, że pomoże osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

SPIS TREŚCI:
1. KOSZTORYS NAPRAWY AUTA
2. UTRATA WARTOŚCI POJAZDU
3. ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE CIAŁA I ROZSTRÓJ ZDROWIA

1.NALICZANIE RZECZYWISTYCH KOSZTÓW NAPRAWY AUTA

1) PODATEK VAT MUSI ZOSTAĆ NALICZONY

Zgodnie z wyrokiem SN- uchwała z 15.11.2001, III CZP 68/01, odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego nie będącego podatnikiem podatku VAT, ustalone według cen części i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu, obejmuje mieszczący się w tych cenach podatek VAT.

2) PRZYSŁUGUJĄ ORGINALNE CZĘŚCI

Prawo jak i orzecznictwo sądów mówi jednoznacznie: istnieje obowiązek przywrócenia stanu czyli wymienienie części uszkodzonych na nowe i oryginalne wg art. 5 KC, art. 363§1 i art. 354 §1 KC UBEZPIECZALNIA nie może narzucać zamiany uszkodzonych elementów na nieoryginalne przez uwzględnianie amortyzacji , a tym samym licząc koszta części zamiennych po cenach części nieoryginalnych:

" potrącanie amortyzacji części może naruszać zasadę pełnego odszkodowania takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 91/05) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

" Stosowanie przy szacowaniu szkody wartości części zamiennych o porównywalnej jakości narusza zasadę pełnego odszkodowania takie stanowisko zajął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Często ubezpieczalnie zabezpieczają się przed uwzględniam części oryginalnych, mówiąc, że wartość pojazdu wzrośnie lub, że wypłacą odszkodowanie z uwzględnieniem części oryginalnych tylko wówczas jak poszkodowany przedstawi rachunki za części. W oby przypadkach dochodzi do przekroczenia prawa, ponieważ wymiana części uszkodzonych, ale oryginalnych na nowe i oryginalne nie wpływa na wartość auta.
Od poszkodowanego zależy czy samochód będzie naprawiane przez:
- ASO
- na podstawie kosztorysu
- na podstawie rachunków

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach przy sporządzaniu kosztów naprawy należy brać ceny części oryginalnych. Poszkodowanemu należy się odszkodowanie za uszkodzenie auta i tylko od niego zależy czy naprawi auto czy nie art. 363 kc

4) CENY ZA USŁUGĘ LAKIEROWANIA I BLACHARKI MAJĄ BYĆ CENAMI ŚREDNIMI

Ubezpieczalnie często zaniżają ceny robocizny, malowania – mają być ceny średnie, dłużnik musi współpracować z wierzycielem (poszkodowany z ubezpieczalnia), dlatego przyjmuje się kompromis w wyniku, którego ceny naprawy (robocizny) są uśrednione.
Najskuteczniejszą drogą do zmuszenia ubezpieczalni do wypłacenia należnego odszkodowania jest sporządzenie kosztorysu naprawy auta przez niezależnego rzeczoznawcę (WWW.rzeczoznawcy.pl)– (rewelacyjnie jak to będzie biegły sądowy), koszt takiej opinii wynosi około 200-300zł, ale warto bo w większości przypadków rzetelny kosztorys jest o 100% wyższy od tego sporządzonego przez ubezpieczalnie (zamiast 2500 jest 5000). Do takiej opinii należy dołączyć odwołanie z żądaniem wypłaty należnego odszkodowania.

2. UTRATA WARTOŚCI POJAZDU

Samochód powypadkowy ma, bowiem na rynku mniejszą wartość niż taki sam, ale bezwypadkowy. Niby oczywiste, ale rzadko zdarza się, że ktoś występuje do ubezpieczalni z takim roszczeniem. A cały wic polega właśnie na tym, że z roszczeniem o wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu trzeba samemu wystąpić! Nie zdarzyło mi się w mojej praktyce ani razu żeby którykolwiek z ubezpieczycieli dobrowolnie z własnej woli wypłacił taką należność.

Warunki:
1. Twój samochód nie mógł mieć wcześniejszych uszkodzeń powypadkowych.
2. Wartość kosztów naprawy powinna przewyższać 10% wartości samochodu. Ten warunek nie jest jednak bezwzględny, bowiem każdy przypadek trzeba badać indywidualnie. W praktyce warunek ten nie musi być spełniony w przypadku samochodów w miarę nowych o dużej wartości.
3. Likwidujesz szkodę z OC sprawcy (AC zwykle nie obejmuje takiego roszczenia, ale: warto przeczytać dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia)

Jeśli nie wiesz jakiej kwoty zażądać - zleć wykonanie opinii w przedmiocie utraty wartości handlowej uprawnionemu rzeczoznawcy - najlepiej PZM. Koszty takiej opinii zwykle wynoszą około200-300 zł. Następnie zgłoś na piśmie żądanie wypłaty odszkodowania z tego tytułu ubezpieczycielowi. Jeśli nie masz ochoty inwestować w prywatną opinię - zgłoś po prostu żądanie wypłaty jakiejś rozsądnej kwoty po wcześniejszej analizie cen np. na allegro,gratka.


================================================== =====
Najważniejsze artykuły Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej oraz Kodeksu Cywilnego, stosowane w sprawach związanych z uzyskaniem należnego odszkodowania:
• Ustawa z dnia 8 lipa 2005r Dz.U.Nr 143 poz. 1204 - o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa wprowadziła istotną zmianę w postępowaniu likwidacyjnym szkód komunikacyjnych - OC.
W artykule 16 ust.1 zmieniono zapis:
"...zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub droga elektroniczną informuje ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania"
na zapis:
"...zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego [...] oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia jeżeli jest to niezbędne do dalszego postępowania"

Co to oznacza?
po pierwsze:
Właściciel uszkodzonego pojazdu z ubezpieczenia OC (jeżeli posiada notatkę z Policji lub oświadczenie sprawcy szkody) nie jest obecnie zobowiązany i skazany wyłącznie na pracownika zakładu ubezpieczeń. Może sam powołać certyfikowanego niezależnego rzeczoznawcę samochodowego w celu oceny technicznej uszkodzonego jego samochodu oraz wykonania kosztorysu naprawy. Sporządzone dokumenty przez rzeczoznawcę przedstawić należy w firmie ubezpieczeniowej.
o po drugie:
Zakład ubezpieczeń należy tylko niezwłocznie zawiadomić o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniowa - a samo zawiadomienie może obecnie dokonać nawet inna osoba niż ubezpieczający lub ubezpieczony.
Wybrane artykuły Kodeksu Cywilnego:
• Art. 5
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony
(komentarz: każde działanie-postępowanie ubezpieczyciela, który np. zaniża odszkodowanie przez zastosowanie amortyzacji, bez określonych normami polskimi czy europejskimi zasad, jest pozbawione ochrony prawnej - jest bezprawne i podlega zaskarżeniu)
• Art. 6
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne
(komentarz: To poszkodowany musi udowodnić swoje roszczenia np. przy użyciu opinii rzeczoznawcy, własnej kalkulacji kosztów naprawy jaka jest rzeczywista wysokość należnego odszkodowania lub czy kwestionowane zdarzenie rzeczywiście miało miejsce)
• Art. 58
§2
Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
(komentarz: sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jest np. odmawianie wglądu w akta szkody i sprawdzanie jak dłużnik- ubezpieczyciel wywiązuje się ze swoich obowiązków. Sprzeczne jest również żądanie ujawniania tajemnic handlowych- rachunków zakupowych części w przypadku ich odsprzedaży. Taka czynność nie rodzi skutków prawnych- nie można np. na podstawie odmowy ujawnienia za ile kupiliśmy pojazd odmówić nam wypłaty odszkodowania)
• Art. 118
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
(komentarz: Praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli jest zaznaczanie na swoich decyzjach 30 dniowego terminu na odwołanie. Przepis określa ten termin na 3 lata. Ubezpieczyciele liczą na zniechęcenie się poszkodowanego i jego niewiedzę w tym temacie)
• Art. 353
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego,
(komentarz: np. umowa auto casco nie może zawierać zapisów, które w rażący sposób naruszają prawa poszkodowanych do otrzymania odszkodowania tj. wydłużają termin na "wyjaśnienie okoliczności", dają możliwość "biernego" wyczekiwania ubezpieczyciela na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez drugiego uczestnika itp. Zapisy takiej umowy, lub cała jej treść są nieważne jeżeli umowa ta jest nie zgodna z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym)
• Art. 354
§1
Dłużnik powinien wykonywać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno- gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie określone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom,
(komentarz: normą społeczną jest uczciwość i rzetelność oraz stosowanie istniejących norm w tych norm rzeczoznawczych. Zaniżenie odszkodowania przez "amortyzacje", pomijanie uszkodzeń - nie wpisywanie ich pod pretekstem "niewiedzy" jest naruszeniem tego aktu prawnego),
§2
W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania wierzyciel,
(komentarz: poszkodowany zgłaszając swoje roszczenie winien zgodnie ze "zwyczajem" podać rzeczywiste okoliczności zdarzenia lub uszkodzenia pochodzące z tego zdarzenia)
• Art. 355
§1
Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność),
(komentarz: Opis i szacowanie uszkodzeń należy wykonać tak aby koszt i sposób naprawienia miał odbicie w realiach rynku napraw pojazdów. Chodzi tu również o stosowanie się do terminów określonych kc oraz postępowania w taki sposób by nie narażać wierzyciela na dalsze straty.)
• Art. 361
§1
Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła.
§2
W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono,
(komentarz: chodzi tu o sprawę naprawienia nie tylko przedmiotu utraconego - kradzież czy uszkodzonego - w kolizji ale inne koszty z takimi zdarzeniami związane np. utrata wartości rynkowej przy ewentualnej sprzedaży, wynajęcie samochodu zastępczego itp.)
• Art. 363
§1
Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej....
(komentarz: To poszkodowany decyduje w jaki sposób ma zostać naprawiona szkoda na jego własności. Np. jakie części mają być użyte podczas naprawy( o ile wcześniej nie zgodził się w umowie auto- casco na inne rozwiązanie). Przywrócenie stanu poprzedniego to obowiązek pokrycia kosztów zamontowania lub wymiany elementów na takie, które wcześniej nigdy nie były uszkodzone skoro te uszkodzone w zdarzeniu również wcześniej nie były uszkodzone)
• Art. 365
§2
Wyboru (chodzi tu o świadczenie - dop.) dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Jeżeli uprawnionym do wyboru jest dłużnik, może on dokonać wyboru także przez spełnienie świadczenia.
§3
Jeżeli druga strona uprawniona do wyboru świadczenia wyboru tego nie dokona, druga strona może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawnienie do dokonania wyboru przechodzi na stronę drugą,
(komentarz: można ubezpieczycielowi wyznaczyć termin np. wykonania oględzin pojazdu. Jeżeli on z tym zwleka lub powoduje, że pojazd który jest nam niezbędnie potrzebny np. do pracy stoi zbyt długo w oczekiwaniu na oględziny. Kodeks cywilny nie określa w tym przypadku konkretnie np. jak długo należy czekać na spełnienie świadczenia przez ubezpieczyciela)
• Art. 471
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania....
(komentarz: np. ubezpieczyciel ponosi konsekwencje prawne i finansowe w przypadkach gdy: działający na jego zlecenie pracownik nie potrafi prawidłowo opisać uszkodzeń, odpowiednio ich zakwalifikować w sposób zgodny z obowiązującymi normami, lub przekracza terminy wypłaty kwoty bezspornej itp.)
• Art. 472
Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.
• Art. 474
Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób którym wykonywanie zobowiązania powierza...
• Art. 476
Dłużnik dopuszcza się zwłoki gdy nie spełnia świadczenia w terminie a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela...
(komentarz: prawo do dochodzenia odsetek za każde nieterminowe działanie ubezpieczyciela: nie wypłacenie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody kwoty bezspornej, nie wypłacenie odszkodowania w terminie 14 dni od złożenia rachunków itp.)
• Art. 477
§1
W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać niezależnie od zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki...
• Art. 481
§1
Jeżeli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia chociażby nie poniósł żadnej szkody...
• Art. 817
§1
Jeżeli nie umówiono się inaczej zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni 30 licząc od daty zawiadomienia o wypadku.
§2
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład powinien spełnić w terminie przewidzianym w paragrafie poprzedzającym.
================================================== =====3. Odszkodowania - ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Przy wypadkach komunikacyjnych prawie zawszę są osoby poszkodowane.Za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, za doznaną krzywdę należy się odszkodowanie. W tym przypadku ubezpieczalnie zaniżają odszkodowania, ale robią to w sposób drastyczny -zamiast 20.000 wypłacają około 5.000tyś. , zamiast 100.000 wypłacają około 15.000. Każdy pojazd, który ma OC jest ubezpieczony na 1,500.000 euro, dlatego odszkodowania z tytułu OC sprawcy są tak wysokie. Jest jedna podstawowa zasada, należy iść do lekarza i opowiedzieć mu o wszystkich cierpieniach fizycznych i psychicznych (wszystkie bóle, dyskomforty, skurcze, problemy z zasypianiem,strach przed jazdą autem). Przy szkodach rzeczowych można samemu wywalczyć odszkodowanie, niestety przy szkodach osobistych to już jest wielkie wyzwanie, dlatego sprawa powinna przejść przez kancelarie, wówczas mamy pewność,że otrzymamy należną wysokość roszczenia.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne- to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji. Dla objętego tym obowiązkiem najważniejsze jest, iż ubezpieczenie to chroni go przed skutkami materialnymi spowodowanych przez siebie wypadków. Dlatego też każdy kto w wyniku wypadku został poszkodowany, może żądać odszkodowania z ubezpieczenia OC.

Nazwa tego ubezpieczenia wskazuje, ze posiadacz jest nim chroniony wtedy, gdy porusza się po drogach. Jednakże w ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się także:
• wsiadanie i wysiadanie,
• załadunek i wyładunek,
• krótkotrwały postój na trasie,
• garażowanie.
Tak więc nie tylko same poruszanie się pojazdu objęte jest ochroną. Również i w innych sytuacjach pojazd może stwarzać zagrożenie. Ze względu na tak szerokie działanie ubezpieczenia OC i fakt, że pełni ono funkcję ochronną w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego, ustawodawca nadał mu charakter obowiązkowy.


Odszkodowania - szkody osobowe
W związku ze szkodami na osobie wyróżnia się sytuacje:
• gdy w następstwie wypadku poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
• gdy w następstwie wypadku poszkodowany zmarł.

Rodzaje świadczeń, należnych z tytułu szkód osobowych:
• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała
• Jednorazowe odszkodowanie
• Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
• Renta z tytułu utraconego dochodu
• Renta odszkodowawcza dla członków rodziny

Zadośćuczynienie
Jest to bardzo specyficzny rodzaj odszkodowania o charakterze całościowym, którego zadaniem jest złagodzenie poczucia krzywdy i cierpień fizycznych, będących następstwem wypadku. Zasadnicza różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem polega na tym, iż odszkodowanie ma za zadanie naprawienie szkód wymiernych i materialnych a zadośćuczynienie szkód niewymiernych. Szkoda niematerialna w przypadku uszkodzenia ciała jest to po prostu ból, cierpienie, fakt, że ktoś przebywał przez 6 tygodni w gipsie, albo ma amputowaną rękę, jest niepełnosprawny fizycznie i to odbija się na jego psychice. O zadośćuczynienie może wystąpić każdy, kto w następstwie jakiegokolwiek wypadku właśnie dozna krzywdy moralnej i cierpień fizycznych i psychicznych. Roszczenie tego typu znajduje szerokie uzasadnienie w przepisie art. 445 §1 k.c. w związku z art. 444 k.c. odszkodowanie w formie zadośćuczynienia realizowane jest przez wypłatę kwoty pieniężnej. Proces określania kwoty zadośćuczynienia nie może być oparty na sztywnych schematach. Musi uwzględniać przesłanki indywidualne, a nawet subiektywne bezpośrednio związane z osobą konkretnego poszkodowanego. Dlatego ocena całościowa doznanych krzywd musi opierać się na uwzględnieniu przeróżnych czynników. Do nich należy określenie trwałego uszczerbku na zdrowiu, okresu leczenia, indywidualnego natężenia cierpień związanych z przebiegiem leczenia, okresu rehabilitacji. Nie pomijane są również takie czynniki, jak wiek, płeć poszkodowanego, zadów, możliwości realizacji zawodowej po wypadku oraz sytuacja bytowa poszkodowanego. Zadośćuczynienie ze względu na funkcję kompensacyjną ma być odczuwalną wartością, tzn. że jeżeli ktoś otrzyma zadośćuczynienie musi być przekonany, ze jego krzywda została zrekompensowana. Zadośćuczynienie jest świadczeniem wypłacanym poszkodowanemu przez sprawce szkody bądź ubezpieczalni tylko za życia, bo w przypadku śmierci poszkodowanego nie ma mowy o zadośćuczynieniu.

Jednorazowe odszkodowanie
W przepisie art. 444 §1 k.c. ustalono, że poszkodowany ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. To najbardziej podstawowy rodzaj świadczenia, występuje praktycznie u każdego, kto dozna obrażeń ciała. Do zakresu pojęciowego "koszty leczenia" zaliczamy:
koszty zakupów leków
koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji
koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych
koszty konsultacji u wybitnych specjalistów
koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych
koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia
koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez
koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu
koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry. Oznacza to, że ten kto ulegnie wypadkowi i ma świadomość tego, że przy leczeniu doznanych obrażeń nie obejdzie się bez dodatkowych kosztów, może zwrócić się do sprawcy szkody o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry. Wystarczy tylko, że uprawdopodobni wystąpienie tych kosztów, poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
Jej umocowanie prawne znajduje się w przepisie art. 444 §2 k.c., stanowiącym, iż poszkodowany, u którego nastąpiło w wyniku wypadku zwiększenie potrzeb, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. W tym zakresie mieszczą się więc wszystkie działania zmierzające do poprawy lub zachowania stanu zdrowia, takie jak: zabiegi rehabilitacyjne, przyjmowanie niezbędnych leków, stała odnawialność sprzętu ortopedycznego itp. Renty na zwiększone potrzeby może także domagać się poszkodowany, który w następstwie wypadku wymaga opieki. Tak określone potrzeby mogą występować np. przez krótki czas, bezpośrednio po wypadku. Podstawą do przyznania renty jest opinia lekarska, opisująca stan zdrowia poszkodowanego i jednocześnie ustalająca zakres przedmiotowy potrzeb. Opinia musi być szczegółowa i możliwie precyzyjna. Opinia powinna również zawierać określenie ewentualnych nieodwracalności następstw powypadkowych, powodujących wystąpienie zwiększonych potrzeb. W praktyce przyjęte jest, iż renta wypłacana jest co miesiąc. Miesięczna kwota renty musi pokrywać w pełni zwiększone potrzeby, jakie występują u poszkodowanego w ciągu miesiąca. Osoba poszkodowana dochodzi renty od osoby obciążonej obowiązkiem odszkodowawczym. Jest to sprawca, który zgodnie z przepisem art. 415 k.c., ponosi odpowiedzialność cywilną. Jeśli jednak sprawca posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która obejmuje zdarzenie powodujące szkodę, poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Renta z tytułu utraconego dochodu.
Prawo cywilne w art. 361 §1 i 2 k.c. ustala zasadę pełnego odszkodowania. Sprawca szkody odpowiada za wszystkie jej normalne następstwa i w tych ramach zobowiązany jest do pokrycia poniesionych strat i utraconych korzyści. Przez utracone korzyści trzeba rozumieć te wszystkie korzyści, jakie otrzymałby lub osiągnąłby poszkodowany, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Do kategorii utraconych korzyści zaliczamy przede wszystkim utracone dochody. Z roszczeniem o pokrycie utraconych dochodów mogą wystąpić poszkodowani, którzy w następstwie wypadku doznali obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia uniemożliwiającego lub ograniczającego wykonywanie pracy zarobkowej. Powyższy rodzaj renty określany jest mianem renty wyrównawczej lub uzupełniającej, a jej zadaniem jest pokrycie strat w dochodzie, jakie ponosi poszkodowany po wypadku. Aby roszczenie o rentę było zasadne musza zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, po drugie utrata musi generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Sprawca szkody będzie świadczył rentę tylko do tej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem obrażeń powypadkowych. Pozostałą część strat będzie pokrywał sam poszkodowany, który albo podejmie pracę, albo musi liczyć się ze zmniejszeniem dochodów. Przy stwierdzeniu całkowitej niezdolności do pracy zawodowej sprawcę szkody obciąża obowiązek płacenia renty do pełnej wysokości dochodu, jaki mógłby osiągnąć poszkodowany. Jeśli utrata zdolności do pracy ma charakter czasowy to sprawca wypłaca rentę tylko przez czas stwierdzonej niezdolności. Jeśli natomiast stwierdzona jest trwała niezdolność do pracy poszkodowanego, sprawca musi liczyć się z obowiązkiem wypłacenia renty dożywotnio, tj. tak długo jak będzie żył poszkodowany. Przy ustalaniu wysokości renty stosuje się generalną zasadę porównania dochodu sprzed wypadku z dochodem po wypadku. Ustala się zatem, jaki dochód poszkodowany uzyskiwałby, gdyby nie wypadek. Przy ustalaniu wysokości renty z tytułu utraconego dochodu trzeba pamiętać o tym, że ma ono wyrównać poniesioną stratę i nie może w żadnym przypadku stanowić źródła nieuzasadnionego zwiększania dochodu osobistego.

Renta odszkodowawcza dla członków rodziny
Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość otrzymania renty o charakterze odszkodowawczym przez inną osobę niż poszkodowany. Jeśli w następstwie wypadku rodzącego odpowiedzialność cywilną wystąpi skutek w postaci śmierci osoby poszkodowanej pewne roszczenia przechodzą na członków jego rodziny. Roszczenie o rentę odszkodowawczą zgodnie z przepisem art. 446 §2 k.c. przysługuje tym, względem których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny. Powołany przepis wiąże obowiązek płatności renty z obowiązkiem alimentacyjnym. Prawo do renty obligatoryjnie przysługuje dzieciom zmarłego, małżonkowi i krewnym w linii prostej. Uprawnienie fakultatywne przysługuje dalszym krewnym i innym osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny. Renta odszkodowawcza należy się w każdym przypadku dzieciom zmarłego niesamodzielnym materialnie ale również i małżonkowi który nie pracował bądź pracował zawodowo, a zachodzi duża dysproporcja między zarobkami i śmierć współmałżonka spowodowała obniżenie poziomu życia. Uprawnienia z tytułu renty odszkodowawczej przysługują także rodzicom zmarłego. Renta odszkodowawcza należy się także dzieciom, którym zamarła matka nie pracowała zawodowo, ale partycypowała w utrzymaniu gospodarstwa domowego poprzez wkład pracy własnej, który w dużej mierz był skierowany na wychowanie dzieci. Okres płatności renty uzależniony jest od tego, jak długotrwały obowiązek alimentacyjny ciążył na zmarłym poszkodowanym. Dzieciom renta przysługuje do czasu usamodzielnienia się, z tym że jako granicę końcową przyjmuje się z reguły 24 rok życia, tj. wiek, w którym każda osoba, bez względu na okoliczności powinna chociażby w części być zdolna utrzymać się sama. Wysokość renty zróżnicowana jest w zależności od faktu, komu ta renta ma być przyznana i jaka jest sytuacja materialna, uzasadniająca roszczenie.
.
.
.
.

Czy zakład ubezpieczeń ma prawo obniżyć odszkodowanie o handlowy ubytek wartości części zamiennych, wymienionych na nowe?

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych nie jest zasadne obniżanie przez zakład ubezpieczeń należnego odszkodowania tytułem amortyzacji wymienionych w pojeździe części zamiennych na nowe (nazywany też "merkantylnym ubytkiem wartości części"). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5.11.1980 r. (III CRN 223/80) uznał, iż przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę. Zwiększenie wartości rzeczy (samochodu) po naprawie można by uwzględnić tylko wówczas, gdyby chodziło o wykonanie napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem. Sąd Najwyższy podał w uzasadnieniu, iż z zasady wyrażonej w art. 361 §1 k.c. wynika, iż w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego, osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej.

Do wydatków tych należy zaliczyć także koszt nowych części i innych materiałów, których użycie było niezbędne do naprawienia uszkodzonej rzeczy. Poszkodowany chcąc przywrócić stan poprzedni uszkodzonego pojazdu nie ma możliwości zakupu starych części, nie ma też możliwości żądania, aby zakład naprawczy wykonujący naprawę w miejsce uszkodzonych części wmontował stare części częściowo zużyte.

Oczywiście odszkodowanie nie może być wyższe od poniesionej szkody. Jednakże zdaniem Rzecznika, współbrzmiącym z sentencjami zapadającym wyroków w przedmiotowej sprawie (dziennik "Rzeczpospolita" z dnia 3.10.2002 r. artykuł pt. Sędziowie nie akceptują cięć ) - samo użycie do naprawy nowych części nie powoduje wzrostu wartości rynkowej pojazdu, a od poszkodowanego nie można żądać by zastąpił części zniszczone częściami używanymi o podobnym stopniu zniszczenia. Nadto nawet najbardziej staranna naprawa samochodu nie zapobiegnie zmniejszeniu jego wartości rynkowej w stosunku do jego stanu sprzed szkody, bowiem sam fakt uczestnictwa samochodu w wypadku wpływa na obniżenie tej wartości (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r.; III CZP 57/01; OSNC 2002/5/57).


JEŻELI ULEGŁEŚ WYPADKOWI W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT, BĘDĄC, KIEROWCĄ, PIESZYM, ROWERZYSTĄ, W PRACY, W GOSPODARSTWIE DOMOWYM, DOZNAŁEŚ USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB UZYSKAŁEŚ JUŻ ODSZKODOWANIE I NIE ZADOWALA CIĘ JEGO WYSOKOŚĆ ZADZWOŃ A POMOGE UZYSKAĆ NALEŻNE ODSZKODOWANIE.

W RAZIE PYTAŃ ZADZWOŃ - 665-622-888 LUB WYŚLIJ PW,GG 124558"

Awatar użytkownika
DJSzmer
fanatyk nissana
Posty: 555
Rejestracja: 2009-12-01, 09:13
Lokalizacja: Ostrołęka KURPIE
Kontakt:

Post autor: DJSzmer » 2010-02-20, 17:02

Misiek pisze:nawet jak już podjadą często namiawiają zeby się dogadać, za dużo raportów muszą pisać
Otóż to! Jestem świeżo po kolizji. Skasował mi Primere. Gościu się przyznał, ale zdarzenie było tak perfidne, a z mojej bryki drzazgi. Zadzwoniłem na 112. Odebrał Pałolicjant i kazał mi pisać oświadczenie bo nie ma ofiar. Spytałem czy rozmowa jest nagrywana, jest, wiec zgłaszam, że taki i taki o numerach takich spowodował zdarzenie nie ustępując pierwszeństwa i droga ta i ta jest zablokowana. Proszę kogoś przysłać do kierowania ruchem.
Awaryjne, trójkąt. Po 45minutach się zjawili z posterunku oddalonego o 4km od miejsca zdarzenia. Ledwo drzwi otworzył zaczął mnie opieprzać, dlaczego oświadczenia nie spisaliśmy.
Nie dyskutowałem, powiedziałem, dlatego że zgłosiłem, bo chce mieć czarno na białym. Dostał 250zł + 4pkt. a ja 3h postałem na mrozie i dostałem kwit i kłopoty. Musiałem jeszcze koło zmienić by go do domu zakulac.

Za co im płacą? Tylko chyba za te radary.
UWAGA!
- Sprzedam silver/red tarcze do zegarów P10 Diesel
- Alufelgi ALUTEC made in germany
- Komplet nakrętek + 4szt. nietypowe z kluczem
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
- TASHKI, panele drzwiowe do P10

>>> 8.10.2011 ;( <<<

Nissan Primera P10 2.0 Diesel SLX Hot_Red
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
Obrazek

Awatar użytkownika
EnDrIu
fanatyk nissana
Posty: 780
Rejestracja: 2009-12-08, 22:08
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: EnDrIu » 2010-02-20, 19:44

Mi tez nie chcieli pisac i kazali sporzadzic oswiadczenie, jak powiedzialem, ze chce miec notatke z Policji, to policjant obszedl moj samochod i powiedzial, ze zabierze mi dowod rejestracyjny za wydech...jednak postawilem na swoim...wiem jakie czasem sa numery...kierowca/sprawca pisze Ci oswiadczenie, ubezpieczyciel wysyla pismo do wlasciciela pojazdu i wlasciciel firmy, na ktorej jest zarejstrowany pojazd nie potwierdza winy swojego kierowcy. Warto poczekac na Policje niz pozniej szarpac sie po sadach.

Awatar użytkownika
Misiek
fanatyk nissana
Posty: 1360
Rejestracja: 2009-12-07, 23:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Misiek » 2010-02-20, 22:08

EnDrIu, pochwal się jeszcze jak się wykręciłeś od zabrania dowodu, to się też może innym przydać :mrgreen:
169 KM/ 183 Nm i rośnie: http://tinyurl.com/omxvb66
z klubem Nissana od grudnia 2005

Awatar użytkownika
DJSzmer
fanatyk nissana
Posty: 555
Rejestracja: 2009-12-01, 09:13
Lokalizacja: Ostrołęka KURPIE
Kontakt:

Post autor: DJSzmer » 2010-02-21, 11:34

Mi też chciał zabrac. Zapytałem na jakiej podstawie.
Światła wszystkie ma, koła sprawne (miałem zapas). "No rzeczywiście, to może nie będę zabierał"

Sprawca nie miał prawej lampy, kierunku, zderzaka z tablicą, chłodnica się zsikała - i to mu nie przeszkadzało by mógł nim odjechać (zapewne nie daleko, bo go zagrzeje).
UWAGA!
- Sprzedam silver/red tarcze do zegarów P10 Diesel
- Alufelgi ALUTEC made in germany
- Komplet nakrętek + 4szt. nietypowe z kluczem
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
- TASHKI, panele drzwiowe do P10

>>> 8.10.2011 ;( <<<

Nissan Primera P10 2.0 Diesel SLX Hot_Red
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
Obrazek

Premier
nowy na forum
Posty: 3
Rejestracja: 2010-07-27, 08:08
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Premier » 2010-07-29, 23:37

niezależnie od sytuacji moim zdaniem dobrze wezwać policję, nawet jak wina jest po waszej stronie... zaznaczam również, że nie pracuję w policji i niespecjalnie darzę funkcjonariuszy służ mundurowych sympatią :) kiedyś uczestniczyłem w kolizji w której brał udział policjant i 5 innych samochodów (efekt domino), zadzwonił po kolegów spisali notatkę i wszystko było załatwione w tydzień... niestety małolat który w nas przywalił dostał najwyższy mandat i punkty.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dział Ubezpieczeniowy”