Nissanmaniaku! Prosimy o nieblokowanie reklam!    

Utrzymujemy nasze forum z małych reklam pojawiających się między postami.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam na naszym forum.


Dziękujemy!

Regulamin Forum Nissan Zone

Moderatorzy: Seba WWA, sergiej

Awatar użytkownika
Ryath
Administrator
Posty: 383
Rejestracja: 2009-11-21, 20:50
Lokalizacja: Londyn

Regulamin Forum Nissan Zone

Post autor: Ryath » 2009-12-29, 09:12

Wszelkie zapytanie prosimy kierować na adres:

kontakt@nissanzone.pl

[center]Regulamin Nissan Zone[/center]
[center]
§1 Zasady ogólne[/center]

1. Zarejestrowanie się na Forum Nissan Zone (nissanzone.pl) wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Administratorzy, Moderatorzy oraz Moderatorzy Grup podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Stowarzyszenia Ogólnopolski Klub Nissana NISSANzone.pl, zwanego dalej Stowarzyszeniem (poza wiadomościami pisanymi przez Zarząd Stowarzyszenia lub osoby upoważnione przez Zarząd) i nie ponosi ono za te treści odpowiedzialności.

3. Wszystkie treści umieszczane na forum winny zachowywać ogólnie przyjęte zasady kultury i szacunku dla poglądów innych osób - umieszczanie treści o charakterze obraźliwym, obscenicznym, wulgarnym, oszczerczym, nienawistnym bądź zawierających groźby, treści
rasistowskie, a także materiałów mogących budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich zgodności z obowiązującym prawem może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników wraz z powiadomieniem odpowiednich władz. W związku z powyższym rejestrowane są adresy IP autorów postów.

4. Treści naruszające obowiązujące przepisy prawa, szerzące lub propagujące pornografię będą usuwane, a ich autor otrzyma ostrzeżenie lub zostanie usunięty z Forum.

5. Moderatorzy Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.

6. Wszystkie treści zamieszczone przez Użytkowników przechowywane są w bazie danych. Nie będą one podawane bez zgody Użytkownika, którego dotyczą, żadnym
osobom ani podmiotom trzecim z wyłączeniem uprawnionych do tego odpowiednich Organów Administracji Publicznej, jednakże Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

7. Adres e-mail podawany podczas rejestracji na Forum jest wykorzystywany dla potwierdzenia podanych informacji, hasła i dla przesłania nowego hasła, gdyby stare zostało zapomniane przez Użytkownika.

8. Adres e-mail podany podczas rejestracji oraz moduł Prywatna Wiadomość może być wykorzystywany do przesyłania informacji dotyczących ważnych momentów z życia Forum i Stowarzyszenia, w szczególności życzenia świąteczne oraz zaproszenia na zloty i spoty, jak również informacji o możliwości zakupu gadżetów klubowych i materiałów od partnerów handlowych.
[center]
§2 Prawa i obowiązki Użytkowników Forum [/center]

1. Użytkownicy Forum, zwani dalej Użytkownikami, zobowiązani są do respektowania norm prawnych i obyczajowych obowiązujących w Polsce i ogólnie przyjętej netykiety.

2. Przez założeniem nowego tematu konieczne jest użycie funkcji SZUKAJ. Nie zaśmiecamy Forum poprzez powielanie tych samych tematów i postów. Tematy, które będą dotyczyły problemów już wcześniej opisywanych będą zamykane, a następnie usuwane.

3. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników ma prawo do inicjowania nowych tematów w dostępnych dla niego działach. Treści publikowane za pośrednictwem Forum powinny być zredagowane poprawnie w języku polskim, w stopniu umożliwiającym jasny i czytelny przekaz zawartych w nich informacji w szczególności poprzez używanie pełnych zdań, znaków interpunkcyjnych i przestankowych, a także dbałość o ortografię.

4. Nowy wątek temat powinien składać się z identyfikującego go tytułu (w odpowiednich działach Forum również TAGU) oraz treści stanowiącej jego rozwinięcie, która stanowiłaby podstawę do dyskusji. Tematy zatytułowane: HELP, POMOCY, NIE WIEM CO ROBIĆ, będą blokowane lub , a następnie usuwane, a ich autorzy upominani.

5. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników zarejestrowany Użytkownik ma prawo do udzielania odpowiedzi w istniejących tematach, do których ma dostęp.

a. Cytując czyjąś wypowiedz należy ograniczyć się do jak najmniejszego fragmentu tejże wypowiedzi (nie powielamy cudzych całych postów cudzych postów w całości).

b. Jeżeli odpowiadamy na ostatni post w temacie to nie cytujemy go wcale chyba, że odpowiedź dotyczy jakiegoś fragmentu, wtedy cytujemy tylko ten fragment.

6. Zasady przyznawania „PUNKTÓW POMÓGŁ”:

- Danemu Użytkownikowi, w jednym temacie można przyznać maksymalnie jeden punkt, za faktyczną pomoc w temacie,

- Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do odebrania niesłusznie przyznanych przez autora tematu „punktów pomógł” oraz upomnienia lub nałożenia ostrzeżenia autorowi tematu w przypadkach złamania powyższych reguł, w szczególności przyznania kilku „punktów pomógł” temu samemu użytkownikowi w jednym temacie.

6. Wszelkie wypowiedzi nie na temat będą usuwane, a ich autorzy upominani, a zaś w przypadku rażącego naruszania zasad Forum, może zostać dane nałożone ostrzeżenie lub odebrany dostęp do Forum.

7. Sprawy osobiste między użytkownikami należy wyjaśniać poza Forum, bez udziału Administratora Forum i Moderatorów.

8. Prośby o nielegalne oprogramowanie lub kody łamiące zabezpieczenia programów czy też informacje umożliwiające ich zdobycie będą usuwane.

9. Stowarzyszenie ma prawo decydować o zakresie dostępu do części Forum, w zależności od statusu Użytkownika

[center]§3 Prawa i obowiązki Administratora Forum [/center]

1. Administrator Forum jest powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia na czas nieokreślony i posiada wszystkie kompetencje Moderatora Forum.

2. Administrator Forum zobowiązuje się do zapewniania w miarę możliwości nieprzerwanego funkcjonowania Forum i polepszania jego funkcjonalności oraz informowania o zmianach niniejszego regulaminu.

3. Administrator Forum zobowiązuje się do nieprzekazywania innym podmiotom danych cyfrowych dotyczących Użytkowników (z wyłączeniem uprawnionych do tego odpowiednich Organów Administracji Publicznej) w przypadku poważnego podejrzenia o złamanie lub naruszenie przez nich obowiązującego prawa (m. in. zniesławienia, zniewagi, znieważenia grupy lub osoby, naruszenia prawa autorskiego oraz dóbr osobistych).

4. Administrator Forum rozstrzyga spory na linii Użytkownik – Moderator.

5. Administrator Forum powołuje i odwołuje Moderatora (Moderatorów) Forum.

6. Wszyscy Użytkownicy i Moderatorzy podlegają kompetencyjnie Administratorowi Forum.

7. Decyzje Administratora Forum są ostateczne.

8. Administrator Forum, w okresie sprawowania funkcji, jest zobowiązany pozostawać aktywnym Członkiem Stowarzyszenia.

9. Zakończenie funkcji Administratora Forum

- W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, o których mowa powyżej, Zarząd Stowarzyszenia może pozbawić Administratora Forum pełnionej funkcji, a o powodach swojej decyzji powiadomi Użytkowników Forum.

- Administrator Forum ma prawo do rezygnacji z pełnionej funkcji. Rezygnacja następuje poprzez poinformowanie Zarządu Stowarzyszenia o swojej decyzji w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku pełnienia funkcji Administratora Forum i Członka Zarządu Stowarzyszenia jednocześnie, informację należy złożyć Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu Stowarzyszenia.

[center]§4 Prawa i obowiązki Moderatorów Forum [/center]

Każdy Moderator Forum ma obowiązek przeczytać poniższy regulamin ze zrozumieniem, przestrzegać go i kierować się jego postanowieniami. Regulamin ten w żaden sposób nie przeczy Regulaminowi Forum.

[center]I. Ustalenia ogólne[/center]

1. Moderator Forum to Użytkownik Forum posiadający uprawnienia do modyfikacji postów.

2. Funkcja Moderatora Forum jest dobrowolna.

3. Wyboru Moderatorów Forum dokonują Administratorzy. Metodą wyboru jest mianowanie Użytkownika ze względu na wzorową postawę, wysoką aktywność lub wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie.

4. Kandydaci na Moderatorów Forum nie mogą mieć więcej niż jedno ostrzeżenie.

5. Moderator Forum, w okresie sprawowania funkcji, jest zobowiązany być aktywnym Członkiem Stowarzyszenia.

[center]II. Prawa Moderatora Forum: [/center]

1. Usuwanie lub modyfikacja postów zawierających w szczególności:

- wulgaryzmy,
- treści rasistowskie, seksistowskie, itp.
- treści pornograficzne,
- wypowiedzi obrażające użytkowników Forum,
- wypowiedzi obrażające daną kulturę, religię, poglądy, itp.

2. Usuwanie lub modyfikacja postów:

- nie wnoszących nic do tematu,
- zawierających treść na inny temat,
- o niskim poziomie intelektualnym,
- zawierających liczne błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne, a także literówki,
- zawierających zdjęcia, obrazki, załączniki oraz linki niezgodne z regulaminem Forum
- składających się w większości z ikonek emocji - emotikon
- w SHOUTBOX'e

3. Zamykanie i otwieranie tematów.

4. Usuwanie i modyfikacja ankiet sprzecznych z regulaminem Forum.

5. Upominanie słowne Użytkowników łamiących regulamin zarówno na Forum jak i
poprzez Prywatną Wiadomość (zalecane w przypadku drobnych wykroczeń). W szczególności w przypadku drobnych naruszeń regulaminu Forum.

6. Wystawianie ostrzeżeń Użytkownikom łamiącym regulamin (zalecane w przypadku poważnych naruszeń regulaminu)

7. Wystawienie trzech ostrzeżeń jest jednoznaczne z zablokowaniem możliwości pisania postów przez Użytkownika, a sześciu o blokadzie dostępu do Forum. Decyzja o wystawieniu takiego ostrzeżenia powinna być uzgodniona z Administratorem. W skrajnych wypadkach Moderator Forum ma prawo dokonać tego natychmiastowo bez uprzedzenia. Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji Moderatora Forum, zwracając się drogą pisemną lub elektroniczną do Administratora.

8. Moderator Forum ma prawo do poprawiania (także zaznaczania widocznym
kolorem) błędów w postach, w szczególności rażących błędów ortograficznych.

[center]III Obowiązki: [/center]

1. Podstawowym obowiązkiem Moderatora Forum jest utrzymywanie porządku, dyscypliny i estetyki w przypisanym mu dziale tematycznym (działach tematycznych), a także egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Forum od Użytkowników.

2. Jak najczęstsze odwiedzanie Forum.

3. Weryfikacja nowych postów powstałych w przypisanym dziale (działach).

4. Weryfikacja informacji zawartych w postach pod względem merytorycznym w miarę możliwości i wiedzy Moderatora Forum, a także usuwanie lub modyfikacja informacji błędnych, zawierających nieprawdziwe informacje, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

5. Prezentowanie postawy godnej naśladowania.

6. Wyjaśnienie wszelkich swoich błędnych decyzji i czynności z przeproszeniem poszkodowanych Użytkowników włącznie.

7. Pisanie postów będących przykładem poprawności merytorycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej, stylistycznej i estetycznej.

8. Wykazywanie się umiejętnością "pokojowego" rozwiązywania konfliktów oraz łagodzenia sporów między Użytkownikami Forum.
[center]
IV. Zakończenie funkcji Moderatora Forum[/center]

1. W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, o których mowa powyżej, Moderator Forum zostanie upomniany. W przypadku dalszego zaniedbywania obowiązków Administratorzy Forum w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia mogą pozbawić pełnionej funkcji.

2. Nadużycie uprawnień moderatorskich dla korzyści własnych wiąże się z karą ostrzeżenia, usunięcia z Grupy moderatorskiej, a w skrajnych przypadkach do zablokowania możliwości pisania na Forum. Decyzję tą podejmują Administratorzy Forum w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia

3. Moderator Forum ma prawo do rezygnacji z pełnionej funkcji. Rezygnacja następuje poprzez poinformowanie Administratora bądź Zarządu Stowarzyszenia o swojej decyzji w formie pisemnej lub elektronicznej.

[center]§5 Prawa i obowiązki Moderatorów Grup [/center]

[center]I. Ustalenia ogólne [/center]

1. Moderatorzy Grup są wybierani przez członków lokalnych grup, a akceptowani przez Moderatorów i Administratorów. Akceptacja oparta jest na ocenie działalności Użytkownika w danej grupie lokalnej.

2. Decyzja o przyjęciu funkcji Moderatora Grupy jest dobrowolna.

3. Moderator Grupy ma prawo ze rezygnacji ze stanowiska w dowolnym momencie. Rezygnacja następuje poprzez poinformowanie Administratora bądź Zarządu Stowarzyszenia o swojej decyzji w formie pisemnej lub elektronicznej.

4. Moderator Grupy może zaproponować swojego następcę.

5. W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, o których mowa powyżej, Moderator Grupy zostanie upomniany. W przypadku dalszego zaniedbywania obowiązków Administratorzy Forum w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia mogą pozbawić pełnionej funkcji.

[center]II. Prawa[/center]

1. Moderator Grupy może zablokować/odblokować dostęp do grupy jej członkom.

2. Są dwie możliwości zostania członkiem grupy:

- Moderator Grupy może dodać Użytkownika do grupy,

- Użytkownik może zgłosić chęć należenia do grupy. Wtedy jego kandydaturę akceptuje lub odrzuca Moderator Grupy.

3. Moderator Grupy ustala reguły przyjmowania Użytkowników do grupy. Nie mogą one być sprzeczne z Regulaminem Forum, ani Statutem Stowarzyszenia. W przypadku wątpliwości, co do reguł przyjęcia do grupy ustalonych przez Moderatora Grupy, Użytkownik Forum ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do Administratorów lub Moderatora Forum.

[center]III. Obowiązki [/center]

1. Regularne odwiedzanie i usuwanie ewentualnych niezgodnych z profilem grupy tematów

2. Uczestnictwo w organizacji spotów lokalnych.

4. Zgłaszanie Moderatorom, w formie Prywatnej Wiadomości, Użytkowników łamiących Regulamin Forum.

5. Moderator Grupy, w okresie sprawowania funkcji, jest zobowiązany być aktywnym Członkiem Stowarzyszenia.

[center]§6 Postanowienia końcowe: [/center]

1. Nieznajomość Regulaminu Forum nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu, o czym będzie informować na stronach Forum.

3. Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne związane z funkcjonowaniem Forum i interpretacją Regulaminu rozstrzygają Administratorzy w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Korzystanie z Forum przez dotychczasowych Użytkowników, po każdorazowej zmianie Regulaminu Forum, jest równoznaczne z jego akceptacją w nowym brzmieniu.

5. Regulamin wchodzi w życie od 01.01.2016 r.
Ostatnio zmieniony 2016-01-01, 13:37 przez Ryath, łącznie zmieniany 8 razy.
Pozdrawiam
Ryath

Zablokowany

Wróć do „Almera”